Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacy verklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Verwerking van uw gegevens binnen Mirre Zorg

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u en met name van uw kind verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw kind medisch en qua groei en ontwikkeling goed te kunnen volgen en u daarbij te adviseren; daarnaast is dit nodig voor de financieel-administratieve processen.

Tenslotte kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Overal waar onderstaand “U” of “Uw” staat geschreven, wordt voornamelijk verwezen naar de gegevens van/over uw kind.

Op digitale wijze worden uitsluitend de financieel-administratieve (inclusief het BSN nummer i.v.m. de aanvullende zorgverzekering) en contact gegevens t.b.v. planning en facturering vastgelegd. Alle andere (medische, groei, ontwikkeling etc.) gegevens worden uitsluitend in papieren dossiers vastgelegd.

De plichten Mirre Zorg

Mirre Zorg is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 1. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  1. voor zorgverlening;
  2. voor doelmatig beheer en beleid;
  3. in uitzonderlijke gevallen op geanonimiseerde wijze voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Als dat gebeurt wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
  4. optioneel voor het versturen van een nieuwsbrief, op basis van uw keuze,
 2. Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 3. Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 4. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 5. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 1. Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 2. Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 3. Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 4. Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 5. Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 6. Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van (één van) uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels e-mail aan info@mirrezorg.nl kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanmeldings-/intakeformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het intake formulier (op de website) zo volledig mogelijk invult, bij nieuwe aanmelding. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. ACB is niet aansprakelijk voor fouten in de post-/e-mailbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het intakeformulier persoonlijk, of door een gemachtigde, te bezorgen, dan is dit mogelijk op ons vestigingsadres.

Gegevens patiënt/kind

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Mirre Zorg hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van Mirre Zorg of uw huisarts of specialist); deze gegevensverstrekking geschiedt uitsluitend na uw toestemming.

Uitwisseling gegevens

Mirre Zorg verstrekt het RIVM gegevens over de aan uw kind verstrekte vaccinaties.

Overdracht van uw dossier

Mirre Zorg draagt na afloop van de zorgperiode, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, een samenvatting van uw dossier over aan de Jeugdgezondheidszorg 4-19 in uw regio.

Als u een ander consultatiebureau kiest, is het belangrijk dat dit op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat dan het dossier of een samenvatting hiervan overdraagt aan uw nieuwe consultatiebureau. Mirre Zorg doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u ons heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe CB.

Uw medisch dossier wordt dan door ons persoonlijk of per post overgedragen. En u heeft altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan het nieuwe CB worden overgedragen. Beide CB’s moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag, klacht en uitschrijving

Heeft u een vraag? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan we van Mirre Zorg hierover graag met u in gesprek.

Wilt u de complete Privacy Regeling van het ACB ontvangen, dan kunt u dit per e-mail info@mirrezorg.nl aanvragen.

Heeft u een klacht? Dan kunt u die in eerste instantie bij de arts of verpleegkundige van Mirre Zorg indienen en bespreken. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt kunt u uw klacht neerleggen bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen.

Klachten over uw privacy kunt u richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u geen gebruik meer wilt maken van ons zorgaanbod van Mirre Zorg, verwachten wij dat u dit tijdig met ons bespreekt.

Mirre Zorg
Kerkraderweg 9
6416 CC Heerlen

info@mirrezorg.nl
www.mirrezorg.nl

Versie: 2.0, Valkenburg, 24-11- 2018
Bron: O.a. Privacy statement LHV